Všeobecné obchodní podmínky

Ke smlouvě o poskytování služeb

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy, kterou uzavřel Klient s Poskytovatelem upravující závazná pravidla a podmínky používání Služeb a Produktů Poskytovatele. Tyto VOP upravují vztah mezi Poskytovatelem Služeb a Produktů a Klientem.

1.2.  Definice uvedené níže pro účely těchto VOP mají tento význam:

 • VOP – se rozumí tyto Všeobecné podmínky;
 • Smlouvou –  se rozumí Smlouva na poskytování Služeb a Produktů uzavřená mezi Poskytovatelem a Klientem;
 • Klientem – se rozumí fyzická osoba spotřebitel nebo podnikatel a právnická osoba uzavírající Smlouvu s Poskytovatelem;
 • Klientským serverem – se rozumí server nebo HW vybavení, které není vlastněné, ovládané nebo kontrolované Poskytovatelem;
 • Poskytovatelem – se rozumí společnost Apertia Tech s.r.o. sídlem Šlikova 549/4; Praha 6 – Břevnov; Česká republika
 • Produktem – se rozumí jakákoliv Služba nebo její část dodávána Poskytovatelem pod specifickým obchodním názvem Poskytovatele v souladu se zásadami Poskytovatele pro užívání obchodních značek. Klient si kupuje Produkt tak, jak je. Podpora a ostatní služby jsou poskytovány zvlášť, tj. jejich poskytování musí být dohodnuto mezi Klientem a Poskytovatelem zvlášť.
 • Ceníkem – se rozumí dokument nebo webová stránka, které určují ceny Služeb a Produktů, pokud nejsou uvedeny ve Smlouvě;
 • Serverem Poskytovatele – se rozumí server a jiné HW vybavení, které je vlastněné, ovládané nebo kontrolované Poskytovatelem. Poskytovatel může využít třetí stranu k zajištění vhodných serverových prostředků nebo kapacity;
 • Specifikací implementace Služeb – se rozumí podmínky implementace Služeb stanovené Poskytovatelem a/nebo individualizované Klientem ve Smlouvě. V ceně Služby nebo Produktu není garantována jakákoliv implementace Služby, ledaže by to bylo výslovně stanoveno;
 • Specifikací podpory Služeb – se rozumí podmínky podpory Služeb stanovené Poskytovatelem a/nebo individualizované Klientem ve Smlouvě. V ceně Služby nebo Produktu není garantována jakákoliv podpora Služby, ledaže by to bylo výslovně stanoveno;
 • Službou – se rozumí konkrétní Služba poskytována Poskytovatelem Klientovi dle Smlouvy, která může zahrnovat údržbu Služby, podporu Služby  a další služby v rozsahu dohodnutém ve Smlouvě;
 • Trial verzí Služby – se rozumí trial verze Služby, která je zpřístupněna Klientovi  zdarma a v omezeném rozsahu;
 • Administrátorem – se rozumí osoba pověřená Klientem pro administraci jeho Uživatelského účtu;
 • Uživatelem – se rozumí fyzická osoba, která pracuje pro Klienta (jako zaměstnanec, partner, výkonný ředitel, osoba spolupracující s Klientem na dlouhodobé bázi podle smlouvy o poskytování právních služeb), pro kterou Klient zřizuje Uživatelský účet;
 • Uživatelským účtem – se rozumí uživatelský účet s unikátním přístupovým kódem a heslem;
 • Systémem zabezpečení dat – se rozumí dokument popisující metody zabezpečující data uložená v aplikaci Služby;
 • Stranami – se rozumí společně Klient a Poskytovatel;

2. Způsob akceptace VOP
2.1. Služba je Klientovi poskytnuta po uzavření Smlouvy. Nedílnou součástí Smlouvy jsou i tyto VOP.

2.2. Smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě uzavření Smlouvy přes webové rozhraní je okamžikem uzavření Smlouvy uhrazení ceny Služby (v případě úhrady prostřednictvím bezdrátového přenosu okamžikem, kdy je částka odpovídající ceně Služby připsána na bankovní účet Poskytovatele) v částce specifikované pro první účtované období.

3. Poskytování Služby

3.1. Poskytovatel poskytuje placenou Službu na internetové adrese uvedené v Produktové specifikaci a jejích subdoménách nebo na Klientském serveru v souladu se Smlouvou a technickými specifikacemi uvedenými v Produktové specifikaci.

3.2. Rozsah Služeb je definován v Produktové specifikaci, která je přílohou Smlouvy. Produktová specifikace definuje detailně jednotlivé dílčí Služby z hlediska obsahu, ceny a způsobu jejich aktivace.

4. Trial verze Služby

4.1. Před uzavření Smlouvy může Poskytovatel umožnit Klientovi prostřednictvím webové domény zkušební provoz Služby v režimu Trial verze, a to v rozsahu definovaném Poskytovatelem.

4.2. Vyplněním objednávkového formuláře na webové stránce uvedené v Produktové specifikaci Klient akceptuje podmínky poskytování Trial Verze Služby, které se řídí čl. 4., čl. 7., čl. 9., čl. 11., čl. 12., čl. 14 odst. 6, čl. 15, čl. 16 a čl. 17 těchto VOP.

4.3. Trial verze Služby je poskytována Klientovi po dobu uvedenou v Produktové specifikaci, pokud Poskytovatel neurčí jinak.

4.4. Klient je oprávněn při užívání Trial verze Služby uložit data, ale pouze za účelem ověření funkčnosti systému. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel nijak neodpovídá za dostupnost a zachování dat uložených Klientem při užívání Trial verze Služby.

4.5. Před vypršením Trial verze Služby umožní Poskytovatel Klientovi přechod na placenou verzi Služby a sdělí mu nezávazné platební údaje. Uhrazením ceny dojde k aktivaci Služby ve sjednaném rozsahu a data uložená Klientem v Trial verzi Služby budou přenesena do placené verze Služby. Pokud Klient nevyužije možnosti přechodu na placenou verzi Služby, končí poskytování Trial verze Služby uplynutím doby, na kterou byla Klientovi poskytnuta.

4.6. Klient tímto bere na vědomí, že data uložená Klientem v Trial verzi Služby budou po uplynutím doby, na kterou byla Trial verze Služby poskytnuta, nenávratně smazána. O blížícím se ukončení Trial verze Služby a o smazání dat po jejím ukončení bude Klient informován emailem nebo prostřednictvím portálu Trial verze Služby.

5. Doba poskytování Služby

5.1. Smlouva stanoví, zda byla uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouva se uzavírá na (i) dobu určitou pro Služby poskytované prostřednictvím webového rozhraní a (ii) dobu neurčitou pro Služby poskytované prostřednictvím Klientského serveru.

6. Cena

6.1. Klient je povinen za užívání Služby platit cenu na základě doručených daňových dokladů vystavených Poskytovatelem. Faktury (daňové doklady) budou vystavovány v elektronické podobě. Ceny za Služby jsou stanoveny na základě Nabídky nebo Ceníku, nestanoví-li Smlouva jinak.

6.2. Debetní/kreditní karta a/nebo jiný on-line platební prostředek použitý Klientem k přihlášení se k užívání Služby  (i) poskytované prostřednictvím webového rozhraní a (ii) poskytované na základě měsíčního předplatného bude automaticky 30 dnů od data přihlášení se k užívání Služby použit k úhradě ceny za užívání Služby. Pokud chce Klient zrušit automatické hrazení ceny za užívání Služby, tak Klient musí zrušit automatické předplatné tři dny před automatickým obnovením užívání Služby. Poskytovatel doporučuje ověřit u předplacených karet nebo u banky, zda je opakovaná platba za Službu možná.

6.3. Klient může změnit své předplatné on-line jednoduchým přihlášením do Klientské zóny. K zamezení opakované automatické platbě za další období užívání Služby musí Klient své předplatné zrušit nejpozději tři dny před opakovaným obnovením užívání Služby. Pokud Klient zruší své předplatné nejpozději tři dny před opakovaným obnovením užívání Služby, tak jeho předplatné skončí ke konci příslušného účtovaného období.

6.4. Objednávka jakékoliv Služby může být zrušena bez jakýkoliv dodatečných plateb před připsáním platby Klienta na účet Poskytovatele. Pro stahovatelné Produkty nevrací Poskytovatel jakékoliv platby Klienta poté, co byl stahovací kanál zpřístupněn a co byl učiněn pokus o stahování. Zrušení objednávky po obdržení platby Klienta je možné pouze po dohodě s Poskytovatelem, pokud objednaná Služba nebyla použita nebo nebyl učiněn jakýkoliv pokus o stažení.

7. Licenční ujednání

7.1 systém je vyvíjen pod GPL v3 licencí

7.2 všechny moduly jsou také pod GPL v3 licencí

https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html

8. Platební podmínky

8.1. Fakturační období u Smlouvy uzavřené na dobu určitou je doba (počet měsíců), na kterou byla Smlouva uzavřena. Poskytovatel vystaví faktury s datem splatnosti 14 kalendářních dnů za Služby poskytované prostřednictvím webového rozhraní nebo e-mailu, pokud není v Nabídce uvedeno jinak.

8.2. V případě, že Smlouva bude uzavřena na určitou dobu, tak před uplynutím této doby určité Poskytovatel zašle Klientovi nezávazné platební údaje pro úhradu ceny za Služby za stejné časové období. V případě, že je cena za Službu zaplacena v souladu s platebními údaji, bude doba poskytnutí Služby automaticky prodloužena.

8.3. V případě prodlení při zaplacení ceny Služby je Poskytovatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,5% z prodlení za každý započatý den prodlení. Pokud je Klient v prodlení s jakoukoli platbou, Poskytovatel je oprávněn pozastavit nebo omezit poskytování Služby až do úplného zaplacení dluhu. Po dobu pozastavení nebo omezení poskytování Služby je Klient povinen zaplatit cenu v souladu s dodanými daňovými doklady. Opakované zpoždění platby na straně Klienta se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

9. Práva a povinnosti Poskytovatele

9.1. Poskytovatel je oprávněn provádět jakékoli změny Služby nebo jejího rozsahu. V takovém případě Poskytovatel informuje Klienta prostřednictvím webového rozhraní pro poskytovanou Službu. Klient je oprávněn Smlouvu vypovědět v případě jednostranných změn těchto VOP, které Klient odmítne, pokud je to dohodnuto ve Smlouvě.

9.2. Poskytovatel se zavazuje podniknout všechny kroky v rámci svých technických možností, aby zajistil funkčnost a dostupnost Služby, pokud Klient splňuje základní systémové požadavky pro Služby uvedené ve Produktové specifikaci nebo na příslušném webovém portálu. Pokud nastane nestandardní situace související s funkčností Služby, Poskytovatel postupuje zejména v souladu se Smlouvou.

9.3. Pokud Klient zjistí jakýkoli problém související s rychlostí Služby nebo její dostupností, je povinen tuto událost okamžitě oznámit Poskytovateli prostřednictvím e-mailu specifikovaného v Produktové specifikaci nebo telefonicky prostřednictvím dostupných kontaktů pro urychlení procesu řešení problémů. Klient bere v úvahu, že mohou existovat události mimo kontrolu  Poskytovatele, které mohou mít vliv na funkčnost nebo dostupnost Služby pro Uživatele (např. porucha připojení k internetu na straně Klienta, přírodní katastrofa, DOS nebo DNS útoky na technické vybavení Poskytovatele a další). Poskytovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s takovými událostmi Klientovi.

9.4. Klient bere v úvahu a souhlasí s tím, že Poskytovatel může ze vážných důvodů dočasně přestat poskytovat Službu, zejména v případech, jako je prevence kybernetických útoků, v případě potřeby, nebo v případě vážné poruchy Služby, která je nutno vyřešit jako nezbytné vypnutí. Oznámení informující o přerušení poskytování Služby musí být Klientovi co nejdříve zasláno. Poskytovatel je povinen vytvořit odpovídající provozní a bezpečnostní opatření k minimalizaci případných poruch nebo omezení nebo úplné nedostupnosti Služby.

9.5. Poskytovatel se zavazuje, že není oprávněn poskytovat obsah uživatelských údajů žádné třetí straně. Poskytovatel dále souhlasí s tím, že nemá právo upravovat, cenzurovat nebo monitorovat jakýkoli uživatelský obsah.

9.6. Strany se dohodly na tom, že Poskytovatel nezíská vlastnické právo k datům Klienta. Klient je výlučně odpovědný za obsah dat uložených na Klientském serveru nebo na Serveru Poskytovatele.

9.7. Pro řádné poskytování Služby je nezbytné shromažďování, ukládání a zpracování následujících dat: vydané verze, identifikátor obchodu, URL instance, seznam pluginů a počet aktivních uživatelů, která Poskytovatel využívá pro identifikaci Klienta, ověření oprávnění k používání Služby a ochranu práv Poskytovatele. Akceptací těchto podmínek berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Poskytovatel je oprávněn kontrolovat pomocí vlastních prostředků, zda Službu užíváte v souladu se smlouvou o poskytování služeb, a dále s tím, aby výše uvedená data byla přenášena při komunikaci mezi Klientem a počítačovými systémy Poskytovatele.

10. Práva a povinnosti Klienta

10.1. Klient nesmí používat Službu v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

10.2. Pro získání přístupu ke Službě může Poskytovatel požadovat od Klienta některé identifikační údaje a další informace. Klient poskytne pravdivé, přesné a aktuální informace.

10.3. Na žádost Poskytovatele poskytne Klient nezbytnou součinnost při odstraňování poruch nebo provádění úprav.

10.4. v případě, že bude chtít nějakou novou funkcionalitu do systému a my ji budeme programovat či nastavovat, tak je klient povinnen Poskytovateli za odpracovanou činnost zaplatit, dle předem domluvených podmínek

10.5. Klient je povinen uchovávat přístupové údaje v tajnosti, nikomu je nesdělit ani jinak neumožnit k nim přístup, příp. jiným způsobem neumožnit třetí osobě přístup ke svému Uživatelskému účtu. Dále je povinen v rozumně požadované míře zabezpečit svá technická zařízení tak, aby došlo k minimalizaci rizika zneužití přístupových údajů k Uživatelskému účtu Klienta.

10.6. Poruší-li Klient povinnosti uložené mu v tomto odstavci, nenese Poskytovatel jakoukoli odpovědnost za škodu, která Klientovi vznikne a Klient plně odpovídá za škodu, která vznikne Poskytovateli, příp. třetím osobám. Porušení těchto povinností dále zakládá právo Poskytovatele od této Smlouvy odstoupit. Jestliže Klient zjistí, že může dojít k zpřístupnění služby třetím osobám v důsledku úniku informací o přístupu ke Službě, neprodleně tuto skutečnost nahlásí Poskytovateli pomocí e-mailu.

 

11. Administrace účtu Klienta

11.1. Každý Klient si může zvolit jeden nebo více Uživatelských účtů, které nesou práva Administrátora. Administrátor může provádět následující operace:

• přidávat, upravovat a odstraňovat Uživatelské účty a nastavovat přístupová práva k těmto účtům (například přístup k sestavám, vytváření souborů atd.),

• přístup ke všem datům Klienta bez ohledu na nastavení přístupu jednotlivých Uživatelů,

• zvolit jiný Uživatelský účet, který se stává Administrátorem.

11.2. Klient nese plnou zodpovědnost za využívání Služby Uživateli, činnosti prováděné těmito Uživateli a veškerá data nahraná na Účet Klienta. Klient zajistí, aby všichni jeho Uživatelé dodržovali ustanovení těchto VOP.

12. Zakázané jednání

12.1. Klient nesmí nahrávat, odesílat ani jinak ukládat obsah na portálu Služby, který může obsahovat software virus nebo jiné soubory a programy, které mohou zničit, poškodit nebo omezit funkčnost zařízení Poskytovatele nebo jiných Klientů. Kromě toho není Klient oprávněn obsah nahrávat do Služby, jehož držení nebo distribuce jsou nezákonné, obsah, který neoprávněně zasahuje do autorských práv třetí strany nebo je součástí trestné činnosti, šíření spamu prostřednictvím Služby nebo pokusu získat přístup k Uživatelskému účtu jiného Klienta nebo Serverů Poskytovatele. Porušení těchto povinností se považuje za podstatné a zakládá právo Poskytovatele na ukončení Smlouvy a právo požadovat od Klienta zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- EUR za každé porušení a případně i případné škody.

13. Ukončení Smlouvy

13.1. Smluvní vztah končí odstoupením od Smlouvy, uplynutím dohodnuté doby trávní Smlouvy, zánikem právnické osoby (Poskytovatele nebo Klienta) s likvidací, ukončením Smlouvy nebo dohodou mezi Stranami.

13.2. Je-li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, je Klient oprávněn kdykoli ukončit Smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli.

13.3. Poskytovatel je oprávněn kdykoli ukončit Smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní doba je tři měsíce a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Klientovi.

13.4. Klient je oprávněn Smlouvu vypovědět v případech uvedených v čl. 9.1. těchto VOP.

13.5. Poruší-li Klient podstatně nebo porušuje-li opakovaně své povinnosti vyplývající z těchto VOP nebo Smlouvy a neodstraní-li takovéto podstatné nebo opakované porušení do 14 dnů ode dne doručení upozornění na tuto skutečnost formou doporučeného dopisu nebo ode dne odeslání e-mailové výzvy, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení Klientovi.

13.6. V případě, že Klient porušil své povinnosti vyplývající z těchto VOP nebo Smlouvy zvlášť závažným způsobem, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit a ukončit poskytování Služby s okamžitou účinností po zjištění takového porušení.

14. Omezení odpovědnosti za Službu

14.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že celková odpovědnost Poskytovatele za jakýkoli nárok vznesený na základě právního vztahu vyplývajícího ze Smlouvy a odhadované výše náhrady škody nepřekročí a je omezen na částku rovnající se maximálně zaplacené částce za poskytování Služby v předchozím kalendářním roce. Není-li možné stanovit maximální náhradu škody podle předchozí věty, maximální náhrada škody je omezena na stávající čtvrtletní poplatek za konkrétní odebírané Služby poskytované prostřednictvím webového rozhraní.

14.2. Poskytovatel nezodpovídá za nepřímé škody vyplývající z poskytování Služeb, jako například ztráty zisků, ztráty příjmů, ztráty dat, finanční nebo jakékoli nepřímé, zvláštní nebo následné škody. V případech vyšší moci smluvní strany nejsou odpovědné za porušení povinností a svých závazků vyplývajících z této Smlouvy a jakákoli nedodržení (celková nebo částečná) nebo prodlení v plnění povinností uložených touto Smlouvou nebude považováno za porušení Smlouvy. Za účelem vyšší moci se rozumí jakákoli okolnost, kdy je odpovědnost vyloučena v souladu s českým právem, mimo jiné přírodní katastrofou, válkou, změnou politické situace, která vylučuje nebo nepatřičně brání výkonu práv a povinností podle této Smlouvy nebo jakýkoli jiný podobný důvod, událost nebo skutečnost.

14.3. Uzavřením Smlouvy Klient bere na vědomí, že i při nejvyšším možném úsilí Poskytovatele je možné, že může dojít ke krátkodobé nedostupnosti Služby, což je způsobeno okolnostmi mimo působnost Poskytovatele (např. selhání připojení k Internetu ). Klient proto souhlasí a zavazuje se, že všechna jeho data uložená v rámci Služby budou zálohována na jiném zeměpisném místě.

14.4. Klient používá Službu tak, jak je. Neslučitelnost s jiným softwarem, konfigurace hardwaru nebo částečná chybová funkčnost neopravňuje Klienta k zrušení Objednávky nebo k vrácení peněz.

15. Ochrana osobních údajů

15.1. Klient prohlašuje, že si je vědom svých právních povinností jako správce osobních údajů Uživatelů a klientů. Způsob a zpracování osobních údajů těchto subjektů v rámci Služby určí Klient. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za řádné plnění právních závazků Klienta jako správce osobních údajů.

15.2. Veškerá data jsou shromažďována Poskytovatelem od Klienta za účelem poskytování Služby, zlepšení kvality a zasílání pouze obchodních a marketingových oznámení. Pokud je Klient fyzickou osobou, shromažďují se tato data: jméno, příjmení, fakturační adresa, e-mail, telefonní číslo, informace o používání Služby.

15.3. Veškerá komunikace v rámci Služby jsou šifrována protokolem SSL. Klient tímto prohlašuje, že tento způsob šifrování považuje za dostatečně bezpečný.

15.4. Poskytovatel se zavazuje, že neposkytne žádné informace určené Klientem při registraci jeho Uživatelského účtu třetí osobě, pokud Klient nebude výslovně souhlasit.

15.5. Údaje o Klientovi jsou uloženy v elektronických systémech Poskytovatele po dobu trvání smluvního vztahu. Po jeho ukončení ukládá Poskytovatel údaje potřebné pouze pro dodržování povinností plynoucích z právních předpisů. Klient souhlasí s tím, že Poskytovatel bude používat jméno a logo Klienta v seznamu klientů Poskytovatele za a po dobu trvání Smlouvy, není-li s Klientem dohodnuto jinak na základě jeho pokynů nebo jeho zásad a pravidel.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které získaly během smluvního vztahu dle Smlouvy.

16.2. Práva Klienta vyplývající ze Smlouvy a těchto VOP nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

16.3. Pro zamezení jakýchkoli pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a že uzavírají Smlouvu v rámci své obchodní činnosti.

16.4. Pokud je jakékoli ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP platné nebo neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, taková skutečnost nemá vliv na platnost, vymahatelnost nebo účinnost zbývajících ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP. V takovém případě jsou strany povinny vyvinout veškeré úsilí, aby uzavřely dodatek ke Smlouvě, čímž bude neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno novým ustanovením odpovídajícím původně zamýšlenému účelu.

16.5. V případě jakýchkoli kolizí ustanovení Nabídky, Produktové specifikace, Specifikace implementace Služby, Specifikace podpory Služby a VOP, platí toto pořadí přednosti dokumentů:

(i) Nabídka,

(ii) Specifikace implementací Služby,

(iii) Specifikace podpory Služby,

(iv) Produktová specifikace

(v) VOP,

(vi) zveřejněné informace.

16.6. Tyto VOP se řídí právem České republiky, člena Evropské unie. Jakýkoli spor, který vznikne v souvislosti s výkonem nebo výkladem Smlouvy nebo který smluvní strany nemohou vyřešit smírně, bude konečně vyřešen českým arbitrážním orgánem, rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky třemi rozhodci jmenovanými v souladu s pravidly tohoto rozhodčího soudu. Každá strana jmenuje jednoho rozhodce. Oba rozhodci se dohodnou na třetím rozhodci do 30 dnů. V případě, že oba rozhodci ve výše uvedené lhůtě nedosáhnou dohody o třetím rozhodci, je jmenován předsedou rozhodčího soudu. Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro obě strany. Strany se neodvolatelně zavázaly, že nebudou zpochybňovat výkon rozhodčího nálezu v žádné jurisdikci.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 19.11.2022

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Vyzkoušejte AutoCRM zdarma

Automatizovaný systém pro řízení firmy

Demo AutoCRM

Náš tým konzultantů s Vámi projde a seznámí Vás s nasazením AutoCRM do Vaší společnosti.