Co je podnikatelský plán a jak na něj?

Obsah

Co je podnikatelský plán?

Podnikatelský plán (také nazývaný obchodní plán) je písemný dokument, který popisuje strategii a cíle podniku, stejně jako plánované kroky pro dosažení těchto cílů. Podnikatelský plán slouží jako nástroj pro plánování, provádění a sledování podnikatelské činnosti. Může také sloužit pro prezentaci investorům nebo bankám od kterých si budete chtít půjčit na své podnikání.

Co by měl podnikatelský plán obsahovat?

Co je podnikatelský plán už tak nějak víme, ale jak na něj? Coby měl obsahovat? 

Úvodní část

Titulní nebo úvodní část by měla obsahovat základní informace o společnosti, jako je obchodní název, IČO, sídlo, logo, základní informace o zakladatelích a klíčových členech týmu, základní cíle a vize podniku.

Základní shrnutí

Shrňte celý plán, popište základní myšlenku a přínosy zamýšleného podnikání. Inspirujte se například těmito dotazy:

Cíle společnosti

Čeho přesně chce vaše firma dosáhnout? Přesvědčte čtenáře (investory) že Váš nápad je schopen na trhu uspět. Využijte metodu SMART(-ER), která říká že každý cíl by měl být:

Podnikatelská příležitost

Detailněji rozepište některé body ze základního shrnutí, jakou službu či produkt chcete poskytovat, jak velký je trh, v čem vidíte přidanou hodnotu pro zákazníka, investora a především čím se odlišíte od konkurence.

Marketingová strategie

kaleidico 26MJGnCM0Wc unsplash
Rozepište se ohledně Vašeho cílového trhu, tržní pozice produktu a marketingovém mixu. Marketingový mix je soubor nástrojů a postupů, které budete používat pro propagaci Vaší společnosti. Můžete jej také potkat například ve verzi s dodatkem „4P“:

Projektový plán

Stanovte jak provedete všechny aktivity potřebné k realizaci projektu. Oslovte možné externí spolupracovníky jako je výrobce, dopravce a dodavatele a získejte od nich nabídky. Rozepište si časový harmonogram, který obsahuje seznam všech důležitých kroků a aktivit, které je třeba provést při realizaci projektu, stanovení milníků a termínů, do kterých mají být dokončeny.

Rizika a předpoklady úspěšnosti projektu

Analyzujte rizika, zaměřte se na identifikaci potenciálních rizik, jejich pravděpodobnost a dopad na projekt. Rizika mohou být interní i externí a mohou zahrnovat technická, výrobní, ekonomická, tržní, finanční, politická a další oblasti. Analyzujte silné a slabé stránky projektu – využijte SWOT analýzu:
swot analýza na tabuli
Zpracujte opatření ke snížení rizik. Těch může být mnoho v závislosti na typu rizika, například: diverzifikace, dělení rizika, přenos na jiné subjekty, pojištění, etapový přístup k projektu…

Finanční plán

Finanční plán je stěžejní částí podnikatelského projektu jak pro majitele společnosti tak pro případné investory. Plán transformuje předchozí části podnikatelského plánu do číselné podoby a prokazuje reálnost projektu z ekonomického hlediska. Vytváří plány nákladů, výnosů, peněžních toků, výkazu zisku a ztráty, rozvahy a další finanční analýzy. Také zahrnuje výpočet bodu zvratu, hodnocení efektivity investic a plán financování. Ujistěte se že máte ve finančním plánu jasno, součástí je především:

Analýza konkurence

Při analýze konkurence v rámci podnikatelského plánu se zaměřujeme na identifikaci a posouzení konkurenčního prostředí. Toto prostředí zahrnuje firmy, které působí na stejných cílových trzích a nabízejí podobné produkty nebo služby. Analýza konkurence nám pomáhá lépe porozumět trhu a připravit strategii, jak v něm uspět. Klíčovými kroky analýzy konkurence jsou:

Přílohy

Doplňková a přesto důležitá část podnikatelského plánu. Nebojte se příloh, k plánu přiložte textové přílohy jako jsou životopisy klíčových osob, výpis z obchodního rejstříku, zprávy a novinové články či smlouvy. I média nebo jiné obrazové přílohy od graficky zpracovaných analýz, technických výkresů až po obrázky či fotografie produktu a návrhy na grafiku pro marketing.

Kdo potřebuje podnikatelský plán a proč je užitečný?

Nově zakládané firmy

Podnikatelský plán je obzvláště důležitý pro nové podniky, protože pomáhá zakladatelům vyjasnit jejich cíle, strategie a způsob, jak dosáhnout úspěchu. Je velmi důležitý pokud žádáte financování od investorů nebo bank.

Stávající podniky nebo firmy

Stávající firmy nebo podniky mohou mít úspěch z podnikatelského plánu. Pomáhá jim plánovat budoucí růst, řešit problémy nebo strategické změny, objevit potenciální rizika a zajistit, aby podnik zůstal konkurenceschopný.

Neziskové organizace

I neziskové organizace mohou využít podnikatelský plán k plánování svých aktivit, hledání grantů a větší transparentnost ve své činnosti.

Výzkumníci a akademici

Podnikatelské plány mohou být předmětem akademického výzkumu a analýzy. Jsou také cenným zdrojem informací pro studenty a výzkumníky, kteří studují podnikání a hospodářství.

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Vyzkoušejte AutoCRM zdarma

Automatizovaný systém pro řízení firmy

Demo AutoCRM

Náš tým konzultantů s Vámi projde a seznámí Vás s nasazením AutoCRM do Vaší společnosti.